Aanvullend zorgaanbod

In de praktijk van de Herman Gorterhof zijn drie praktijkondersteuners werkzaam. De praktijkondersteuner werkt in opdracht van uw huisarts.

Een praktijkondersteuner is een verpleegkundige of een doktersassistente, die op HBO-niveau is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.

Praktijkondersteuning heeft als doel het verbeteren van de zorg voor specifieke patiëntengroepen. Doordat de praktijkondersteuner zich concentreert op bepaalde groepen patiënten, zal dit de kwaliteit van zorg ten goede komen. De praktijkondersteuner werkt zelfstandig en doet spreekuren en huisbezoeken. Ook geeft zij gezondheidsvoorlichting, advies en instructie. De praktijkondersteuners richten zich vooral op mensen met chronische gezondheidsproblemen zoals suikerziekte, astma/COPD en hoge bloeddruk.

De praktijkondersteuner zal frequent overleg hebben met de huisarts over alle patiënten waarmee zij contact heeft. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling. Alle spreekuren van de praktijkondersteuners voldoen aan de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Naast de spreekuren verricht de praktijkondersteuner een aantal onderzoeken zoals spirometrie (longfunctie-onderzoek).

Als u vragen heeft voor de praktijkondersteuner, dan kunt u haar bereiken tijdens het telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag tussen 12:00 en 12:30 uur op telefoonnummer 0181- 698956.
Ook kunt u via de mail contact opnemen: praktijkondersteuner@gorterhof.nl

Diabetes spreekuur

De verwachting is dat het aantal mensen met Diabetes mellitus (suikerziekte) in de komende jaren enorm zal toenemen, deels door de dubbele vergrijzing, deels door steeds vaker voorkomend overgewicht. De ziekte is chronisch, maar gelukkig goed te behandelen. Als de behandeling niet goed is, zijn er op termijn ernstige complicaties te verwachten aan hart, bloedvaten, ogen en nieren. Dit spreekuur is bedoeld om bovengenoemde gezondheidsproblemen, ten gevolge van gevolg van diabetes mellitus, te voorkomen.

Bij diabetes streeft men naar een normaal glucosegehalte in het bloed om de kans op klachten en complicaties te verminderen. Het is dan ook van belang dat u regelmatig voor controle komt, zodat de behandeling, zo nodig, kan worden aangepast. Daarnaast kunnen een gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, een normaal lichaamsgewicht, een normale bloeddruk en niet roken de kans op klachten verminderen. Daarom wordt tijdens de controles bij de praktijkondersteuner aandacht besteed aan deze factoren.

Om het risico op gezondheidsproblemen te beperken wordt iedereen met diabetes mellitus gevraagd zich vier keer per jaar te laten controleren door de praktijkondersteuner.

Opsporing suikerziekte

De huisartsen van de Herman Gorterhof gaan patiënten met onbekende suikerziekte opsporen. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. U kunt aan de hand van die vragenlijst nagaan of het risico op suikerziekte bij u verhoogd is.
Is dat het geval dan kunt u op afspraak een nuchtere bloedsuiker laten bepalen door de praktijkondersteuner. Aan de hand daarvan wordt bekeken of er sprake is van suikerziekte. In dat laatste geval krijgt u een vervolgafspraak bij de praktijkondersteuner.

Wilt u nagaan of u een hoger risico loopt en dus een nuchtere bloedsuiker zou moeten laten bepalen, dan kan dit door middel van het beantwoorden van de onderstaande vragen:

1. Heeft of had één van uw ouders, broers of zussen suikerziekte?
2. Heeft u een hoge bloeddruk?
3. Heeft u problemen met uw hart of bloedvaten?
4. Heeft u een te hoog cholesterol?
5. Heeft u overgewicht?
6. Rookt u?
7. Bent u van Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse afkomst?

Alleen voor vrouwen:

1. Heeft u tijdens zwangerschap(pen) een te hoog bloedsuiker gehad.
2. Heeft u kinderen met een hoger geboortegewicht dan 4000 gram?

Als u één of meer van bovenstaande vragen met ja beantwoord heeft, is het verstandig uw bloedsuiker nuchter te laten bepalen. Nuchter betekent dat u de dag voor het bepalen van de nuchtere bloedsuiker na 24:00 niets meer mag eten, drinken of roken. De bloedsuiker wordt bepaald door middel van een vingerprikje.

Voor het laten bepalen van de nuchtere bloedsuiker kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 12:00 en 12:30 uur op telefoonnummer 0181- 698956.

Als u voor bloedsuikerbepaling in aanmerking komt en de bepaling is normaal, laat het dan vervolgens 1 x per 3 jaar bepalen. Als u nu alle vragen met nee heeft beantwoordt kan het zijn dat dit in de toekomst verandert. Het is dus verstandig eens per jaar de vragenlijst door te lopen.

Cardio Vasculair spreekuur

Het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald door een aantal factoren. Hoge bloeddruk is er één van, andere factoren zijn overgewicht, tekort aan lichaamsbeweging, roken. In onze praktijk wordt aan alle mensen met hoge bloeddruk en/of andere risicofactoren, de mogelijkheid geboden om zich te laten controleren en adviseren. Deze controles worden uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Ook bij dit spreekuur houden we ons aan de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Tijdens deze controles wordt aandacht besteed aan alle risicofactoren, nl. roken, overgewicht, tekort aan lichaamsbeweging, het cholesterol en het vóórkomen van hart- en vaatziekten bij familieleden in de eerste graad onder het 60ste levensjaar.

Jaarlijks worden een aantal bloedwaarden bepaald, zoals de bloedsuiker en het cholesterol. Zonodig worden door de huisarts medicijnen voorgeschreven om de risicofactoren positief te beïnvloeden.

Astma/COPD spreekuur

Dit spreekuur is opgezet voor mensen die medicijnen voor de longen gebruiken ofwel mensen met astma en/of COPD. Het is wetenschappelijk bewezen dat medicijnen bij deze ziektes, mits juist gebruikt en adequaat gedoseerd, de kwaliteit van leven op de korte en op de lange termijn verbeteren. Onze praktijk beschikt over een spirometer. Dit is een apparaat waarmee longfunctie-onderzoek gedaan kan worden.

Met behulp van de gegevens van het longfunctie-onderzoek en uw klachtenpatroon kunnen we beoordelen of de medicijnen die u gebruikt de juiste zijn en of ze juist gedoseerd zijn. Zonodig worden de medicijnen door de huisarts aangepast om ervoor te zorgen dat u minder klachten heeft.
Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van leven. En natuurlijk aan het roken, voor zover van toepassing. Het onderzoek en de eventuele vervolgconsulten zullen worden uitgevoerd door de praktijkondersteuner, onder supervisie van uw huisarts.

Heeft u COPD?

Beantwoord de onderstaande vragen:

1. Bent u 40 jaar of ouder?
2. Rookt u 10 jaar of heeft u vroeger 10 jaar of langer gerookt?

Wanneer u beide vragen met “ja” heeft beantwoord, beantwoord dan ook de volgende vragen.

3. Hoest u meerdere keren per dag?
4. Hoest u regelmatig slijm op?
5. Bent u sneller buiten adem dan uw leeftijdsgenoten?

Wanneer u vraag 1 en 2 en één of meer van de laatste drie vragen met “ja” heeft beantwoord, behoort u tot de risicogroep voor COPD, verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Het is verstandig u verder te laten onderzoeken middels een longfunctietest. U kunt hiervoor een afspraak maken met de praktijkondersteuner van uw huisarts.

Doktersassistenten

De werkzaamheden van de doktersassistent zijn de laatste jaren sterk veranderd. Steeds meer medisch-techische handelingen worden door de assistente uitgevoerd op verzoek van de huisarts. Zij heeft hiervoor scholingen en trainingen gevolgd. Ook doet de assitente aan TRIAGE, wat houdt dit in?

Wanneer u naar de praktijk belt zult u merken dat de assistente vraagt wat de reden is voor uw bezoek. Dit vraagt zij in opdracht van uw huisarts, met deze vraag kunnen zij de urgentie en de ernst va uw klacht inschatten. Bij medisch dringende klachten zal de assistente er voor zorgen dat u snel een afspraak krijgt ook al is het spreekuur van de huisarts al vol. Alle assistentes zijn er voor opgeleid om de urgentie van de klacht te kunnen inschatten.

Waar vroeger de patiënt voor iedere hulpvraag en/of verrichting bij de huisarts terecht kwam, is het tegenwoordig zo dat de assistente veel meer doet dan alleen de telefoon opnemen. Steeds meer worden medisch-technische handelingen door de doktersassistente uitgevoerd op verzoek van de arts. U zult dus steeds vaker verwezen worden naar het spreekuur van de assistente. De doktersassistente is bekwaam om deze handelingen uit te voeren, zij hebben hiervoor scholingen en trainingen gevolgd.
Uiteraard gaat de doktersassistente niet “op de stoel van de arts zitten”. Door het volgen van geaccrediteerde scholingen en goede werkafspraken met uw huisarts kent de assistente haar verantwoording, er is indien nodig altijd overleg met uw huisarts.

Handelingen die door de assistente worden uitgevoerd:

 1. Injecties toedienen
 2. Bloedafname
 3. Bloeddruk meten
 4. Hechtingen verwijderen
 5. Wratten aanstippen
 6. Oren uitspuiten
 7. 24-uurs bloeddrukmeting
 8. ECG
 9. Doppleronderzoek
 10. Zwachtelen
 11. Wond verbinden
 12. Tapen
 13. Audiogram
 14. Baarmoederhalsuitstrijkje